Home

   ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไทยสมเด็จฯ” และ“กรุงเทพคลังเอกสาร”

คว้ารางวัลเกียรติยศด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ “ELMA 2018”


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA 2018 ให้ “บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด” และ “บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด” ที่มีการบริหารจัดการและคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า (ในวันนี้ 29 ส.ค.61) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบ “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Logistics Management Award 2018:ELMA 2018)” ให้แก่ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ในสาขาตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Service) และบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Service) 

“โครงการประกวดรางวัล ELMA จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของผู้ให้บริการ                โลจิสติกส์ไทย และแสดงถึงมาตรฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งก่อนมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการรายใดนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจประเมินและพิจารณาอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างแท้จริง รางวัลนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเองให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำคำแนะนำของคณะกรรมการไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ            โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล และเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระดับโลก” นางจันทิรา กล่าว

นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรที่ให้บริการมากว่า 48 ปี กล่าวถึงความภูมิใจที่ได้รับรางวัล ELMA 2018 ว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกวดตั้งแต่ปี2015 ซึ่งในการประกวดแต่ละปี ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการในการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ทำให้ทราบถึงจุดเด่นที่บริษัททำได้ดีอยู่แล้ว และสิ่งที่บริษัทยังต้องพัฒนาเพิ่ม จนทำให้ปีนี้ สามารถคว้ารางวัลในสาขาตัวแทนออกของ จากการนำเทคโนโลยี Intelligent Customs Clearance Technology (ICCT) ที่ได้คิดค้นขึ้นเองมาพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านขั้นตอนเอกสารที่ยุ่งยาก สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น  ลดต้นทุนของบริษัทและลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ       ซึ่งมีสินค้าจำนวนมากที่จะต้องทำเอกสารผ่านศุลกากร และเป็นบริษัทแรกของไทยที่พัฒนาระบบโดยไม่ต้องใช้พนักงานคีย์ข้อมูล ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างได้รวดเร็ว


ด้านนายสุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด  ผู้ให้บริการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล ELMA 2018 ว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ       เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจการเงิน บริษัทฯ      จึงให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารอย่างเข้มข้น  บริษัทเน้นการออกแบบบริการ      ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทำให้สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังเพิ่ม Value Added Services ด้วยการขยายไปถึงบริการรับจัดเก็บและบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Hosting    ด้วยระบบ Livelink Enterprise เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและรองรับกับตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

โครงการประกวดรางวัล ELMA แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 2) สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3) สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage Services) 4) สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)  โดยในปี 2561         มีผู้ได้รับรางวัลเพียง 2 สาขา


**************************


สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

29 สิงหาคม 2561


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

สมาคมธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ มีเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะสาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ ครั้งที่ 3
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9:30 - 12:30 น. 
ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยได้จัดทำมาตรฐานอาชีพจัดส่งพัสดุร่วมกับ 3 สมาคม ได้แก่ 

1.สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยด่วนไทย
2.สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3.สมาคมขนส่งสินค้าเร่ง
                      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กัถาบันคุวุฒิวิชาชีพ (อค์การมหาชน)  โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพจัดส่งพัสดุพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ต่อไป  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 22  กรกฎาคม  2559 เป็นต้นไป  

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-549-4701
ข่าวสาร ประกาศสมาคมฯ


หน่วยงานการศึกษาโลจิสติกส์.xlsx
Google Docs Video


- ISCO-O8 : International Standard Classification of Occupation : unit group 1324,Supply,Distribution and Related Managers from International Labour Office,Geneva

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 (Link)

- ประมวลภาพความประทับใจงานประชุมใหญ่ TTLA วันที่ 17 มกราคม 2559

ฟุตบอลประเพณีสัมพันธ์ ระหว่าง ttla และ Isuzu. ปีที่4 "สนุก มัน ฮา" ถึงแม้ปีนี้จะแพ้
Copyright 2010, All Right RCopyright 2010, All Right Reservered.
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย Thai Transportation and Logistics Associationeservered. www.ttla.or.th Tel. 02-6713620 - 21 Fax. 02-6713621


Comments