Home

 


 
สมาคมธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ มีเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืน


 ปฎิทินกิจกรรม  
Update : 16/03/60 ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้า และคลัง

สินค้าที่สร้างใหม่ ระยะที่ ๒ เอกสารแนบฯ Link : https://drive.google.com/drive/folders/0B291KVujYJAlQ011UEUtMkJTY3M?usp=sharing


Update 23/02/60    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 และ 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (เอกสารประกอบการสัมมนา Click)


ข้อมูล....กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 การบริหารงานและจัดการด้านโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของทุกภาคธุรกิจ และแนวโน้มของธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะมอบหมายงานด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ที่มีตนเองมีความชำนาญน้อยกว่าหรือมีต้นทุนในการดำเนินการสูงกว่าไปให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าที่จะดำเนินการด้วยตนเอง โดยการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP)

     ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการจัดแบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ออกมาอย่างชัดเจน และยังไม่มีการกำหนดเครื่องมือที่จะบ่งชี้ความชำนาญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

     สำนัก จึงขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ในการแบ่งหมวดหมู่/ประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และแบบประเมนิสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

Drive Folderมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพจัดส่งพัสดุพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ต่อไป  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 22  กรกฎาคม  2559 เป็นต้นไป  

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-549-4701
ข่าวสาร ประกาศสมาคมฯ


หน่วยงานการศึกษาโลจิสติกส์.xlsx
Google Docs Video


- ISCO-O8 : International Standard Classification of Occupation : unit group 1324,Supply,Distribution and Related Managers from International Labour Office,Geneva

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 (Link)

- ประมวลภาพความประทับใจงานประชุมใหญ่ TTLA วันที่ 17 มกราคม 2559

ฟุตบอลประเพณีสัมพันธ์ ระหว่าง ttla และ Isuzu. ปีที่4 "สนุก มัน ฮา" ถึงแม้ปีนี้จะแพ้
Copyright 2010, All Right RCopyright 2010, All Right Reservered.
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย Thai Transportation and Logistics Associationeservered. www.ttla.or.th Tel. 02-6713620 - 21 Fax. 02-6713621
Comments