วิสัยทัศน์

"สมาคมธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ มีเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืน"