วิสัยทัศน์

"เราคือเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการประกอบการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ นำนวัตกรรม และเทคโลยีให้เข้าถึงผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน"