วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า การขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจหรือ ความมั่นคงของประเทศ

3. เชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ในทางวิชาการ ข่าสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของสมาชิก

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าที่สมาชิกเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการขนส่งสินค้า

ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้อง

7. ส่งเสริมการขนส่งสินค้า เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกให้ดำเนินการไปด้วยความ

เรียบร้อย

9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬาและจัดงานบันเทิงเป้นครั้งคราว

10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

12. ไม่ดำเนินการในทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น