วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า การขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจหรือ ความมั่นคงของประเทศ

3.เชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ในทางวิชาการ ข่าสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4.ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของสมาชิก

5.ส่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าที่สมาชิกเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการขนส่งสินค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

6.ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้อง

7.ส่งเสริมการขนส่งสินค้า เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

8.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

9.ส่งเสริมพลานามัย กีฬาและจัดงานบันเทิงเปนครั้งคราว

10.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

11.ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

12.ไม่ดำเนินการในทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

13.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและรับรอง