รายชื่อนายกสมาคม


นายสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน

นายกสมาคมสมัยที่ 4-5

ดร.ชุมพล สายเชื้อ

นายกสมาคมสมัยที่ 6

ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7-8 (ปัจจุบัน)

รายนามนายกสมาคมฯ

 1. นายทวีป เทพาอภิรักษ์ สมัยที่ 1

 2. นายเริงชัย อโณทัย. สมัยที่ 2

 3. นายกวีภัทรชัยยาคุปต์ สมัยที่ 3

 4. นายผัน (ชัชวาล) พจนานุภาพ สมัยที่ 4

 5. นายสุวรรณ ประเสริฐสุข สมัยที่ 5

 6. นายสมคิด สิริพันธ์ สมัยที่ 6-7

 7. นายชัชวาล พจนานุภาพ สมัยที่ 8-13

 8. นายทวี คณิวิชาภรณ์ สมัยที่ 14

 9. นายชัชวาล พจนานุภาพ สมัยที่ 15-16

 10. นายบุ่นเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ สมัยที่ 17-18

 11. นายปัญญา เศรษฐโภคิน สมัยที่ 1 (เริ่มเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ)

 12. นายวรวิทย์ เจริญวัฒนพันธ์ สมัยที่ 2-3

 13. นายสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน สมัยที่ 4-5

 14. ดร.ชุมพล สายเชื้อ สมัยที่ 6

 15. ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ สมัยที่ 7

รายนามที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจำปี 2564-2565

280465 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สม.doc