พันธะกิจ

1.เป็นองค์กรที่ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ

2.เป็นหนึ่งในองค์การที่ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการกำหนดและรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 

3.เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของมวลสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

4.เป็นองค์กรที่มีสมาชิกและคณะกรรมการที่มีคุณภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความผูกพันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคม

5.เป็นศูนย์กลางข้อมูล และการเรียนรู้ด้านขนส่งและโลจิสติกส์เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ