กิจกรรมหลัก

1. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของสมาคม

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง