เกี่ยวกับเรา

เมื่อปี พ.ศ. 2513 มีบุคคลคณะหนึ่งที่ประกอบการขนส่งสินค้าทางรถยนต์บรรทุกได้รวมตัวกันเป็นชมรม ซึ่งประกอบด้วย นายพันใช้ แซ่อึ้ง นายทวีป เทพาอภิรักษ์ นายเริงชัย อโณทัย นายกวี ภัทรชัยยาคุปต์ นายอภิชัย มโนนุกูล นายเตี่ยเทียม แซ่โค้ว นายเกษม เอี้ยวศิริพร นายสมบูรณ์ ณัฐสมบูรณ์ นายสื่อ ตรีรัศมีพร ตั้งเป็นชมรมของผู้ประกอบการขนส่งมีชื่อว่า ชมรม ?ร่วมสหมิตร? โดยได้รับการอนุเคราะห์ สถานที่ให้ตั้งเป็นสำนักงานจาก นายพันใช้ แซ่อึ้ง แห่งบริษัท เหรียญชัยขนส่ง จำกัด แต่พอปี พ.ศ. 2516 ชมรมแห่งนี้ก็ได้จดทะเบียนเป็น ?สมาคมขนส่งสินค้า? และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น สมาคมการค้า และนายทะเบียนได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ทะเบียนเลขที่ 91/2518