สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

Follow me Please Click

ประกาศ

Update News 

    สามารถดูรายงานอุบัติทางถนน  สมาคมฯเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรณรงค์ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกบนท้องถนน 

     เสริมสร้างวินัยในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างปลอดภัย


ครงการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานแก่บุคลากรในกลุ่มธุรกิจขนส่ง สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8)

📍ผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในองค์กร

เสริมสุขภาวะ Happy Workplace

FaceBook : TTLA