สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

Follow me Please Click

ประกาศ

📢📢ขอประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโสดูแลโครงการสมาคมฯ


หน้าที่

1️⃣ บริหารและรับผิดชอบโครงการทั้งหมด

2️⃣ สรุปรายงาน และนำเสนอ ผลงานของโครงการฯ

3️⃣ ดูแล ควบคุมรายจ่ายของโครงการ

4️⃣งานอื่นๆตามที่นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯมอบหมาย


คุณสมบัติ

✅หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

✅ประสบการณ์ในการทำงานตรงตามตำแหน่ง 2 ปี

✅ความคิดบวก ริเริ่มสร้างสรรค์

✅เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

✅ ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

✅จิตอาสา รักการทำงานเพื่อสังคม

👉สนใจ ส่งResume ติดต่อที่คุณพุทธรักษ์ 099 325 6539

Update News

FaceBook : TTLA