วัตถุประสงค์

   1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

   2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
      ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า การขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและ
      ต่างประเทศเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจหรือ ความมั่นคงของประเทศ


   3. เชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ในทางวิชาการ ข่าสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 
      
   ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

   4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
      
   ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของสมาชิก

   5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าที่สมาชิกเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการขนส่งสินค้า
      ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

   6. 
   ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้อง

   7. ส่งเสริมการขนส่งสินค้า เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

   8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกให้ดำเนินการไปด้วยความ       
      เรียบร้อย

   9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬาและจัดงานบันเทิงเป้นครั้งคราว

   10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

   11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

   12. ไม่ดำเนินการในทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น


    Comments