ผังองค์กร

ายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ประจำปี 2558-2560

ลำดับ

ชื่อและนามสกุล

บริษัทฯ

ตำแหน่งในสมาคมฯ

1

  นายสัญญวิทย์  เศรษฐโภคิน

บจก.บลูแอนด์ไวท์โปรเฟสชั่นแนลโลจิสติกส์

นายกสมาคมฯ

2

  นายชุมพล  สายเชื้อ

หจก.บี.เอส.ขนส่ง

รองนายกฝ่ายบริหาร (1)

3

  นายสุรทิน  ธัญญะผลิน

บจก.สุวรรณไพศาลขนส่ง 2012

รองนายกฝ่ายวิชาการ (2)

4

  นางปิยะนุช  สัมฤทธิ์

บจก.นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988

รองนายกฝ่ายการเงินและกิจกรรมพิเศษ (3)

5

  นายชินพัฒน์  จารุวิทยานันท์

บจก.แพร่-น่านสวรรค์ขนส่ง

รองนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

6

  นางสาวฐิติพร  อัตถจริยกุล

บจก.สุวรรณบุตร

รองนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

7

  นายธนพล  สัมฤทธิ์

บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์

รองนายกฝ่ายวิชาการ

8

  นายทวีศักดิ์  ชวนรุ่งเรือง

บจก.หาดใหญ่พงษ์ศิริฟอร์เวิดดิ้ง

เลขาธิการ

9

  นายกิตติ  คำวิลัยศักดิ์

บจก.ส.แก่นนครพัฒนาการขนส่ง

เหรัญญิก

10

  นายอาจศึก  ศรีอุทโยภาส

หจก.นำโชคประเสริฐขนส่ง

นายทะเบียน

11

  นายจินดา  ศรีแสนสุชาติ

บจก.ศรีทรัพย์ขนส่ง

กรรมการ

12

  นางสาวพรเพ็ญ  ภัทรเกียรติพงษ์

หจก.ตังเซ้งยโสธรขนส่ง

กรรมการ

13

  นายวิชิต  อุนนาทรรัตนกุล

ประกายเพชรบูรณ์ขนส่ง

กรรมการ

14

  นายธนพงษ์  กิตติภัทรพงษ์

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์

กรรมการ

15

  นายสาธิต  ผดุงตระกูลวงศ์

บจก.รุ่งเรืองกิจเจริญขนส่ง

กรรมการ

16

  นายอินทรัตน์  อนุพงศานุกูล

หจก.เชียงรายธนากร 2005

กรรมการ

17

  นายกันต์  รัตนกิจ

บจก.เอ็นทีดีโลจิสติกส์

กรรมการ

18

  นายประเมศฐ์  ปิยวุฒิเศรษฐ์

บจก.สมศักดิ์ทรานสปอร์ต(1993)

กรรมการ

19

  นางสาวธีรินทร์  อู่ทรัพย์

บจก.มนต์ทรานสปอร์ต

กรรมการ

20

  นายวรุตม์  อุทัยวรรณพร

หจก.เชียงใหม่ ป.รุ่งโรจน์

กรรมการ

21

  นายธีรชัย  เรืองพรวิสุทธิ์

หจก. พรชัย เลย ขนส่ง

กรรมการ

22

  นายวรคม  เตคุณธรรมกุล

ปากช่องขนส่ง

กรรมการ

23

  นายธนธัช  กัปปิยจรรยา

บจก.นีโอสยามโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์ต

กรรมการ

24

  นายวศิน  หรูวิวัฒน์

บจก.เวลธี แอสเซท

กรรมการ

25

  นายปรีชา ผิวล่อง

หจก.อุปกรณ์การเกษตรพัทลุง

กรรมการ

26

  นางสุชานันท์  เลิศรุ่งพาณิชย์

หจก.อุบลแสงชัยขนส่ง

กรรมการ

27

  นายพิทักษ์  พิพัฒนานนท์

หจก.เกรียงฟ้าขนส่ง

กรรมการ

28

  นายไพโรจน์  ชัยจีระธิกุล

บจก.นิวเอ็นซี ทรานชิปปิ้งแอนด์เทรดดิ้ง

กรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2558-2560


รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร


    1. นายสมภพ ไพร่รุ่งเรือง

    2. นายธิบดี หาญประเสริฐ

    3. นายเมธา วนดิลก

    4. นายอรุณ บริรักษ์

    5. ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

    6. ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ

รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร


    1. 

    2.

    3. 

    4. 
    

Comments